Buro ELSE

Artikel 1 Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder:
a) Buro ELSE: bedrijf, gevestigd Kruidenlaan 51 te 5491 KN te St-Oedenrode, die diverse diensten aanbiedt voor digitale dienstverlening.
b) Opdrachtgever: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat of een dienst afneemt van Buro ELSE of aan wie Buro ELSE een offerte heeft uitgebracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Buro ELSE, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien door opdrachtgever zonder commentaar een offerte of opdrachtbevestiging wordt aanvaard, geldt dit als instemming met de toepassing van de algemene voorwaarden van Buro ELSE. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en). Hierbij wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.

2.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.5 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

3.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden offerte of aanbieding door opdrachtgever wordt onderkend, dan wel indien per mail of schriftelijk de overeenkomst door opdrachtgever wordt geaccepteerd, dan wel indien de door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden offerte/ aanbieding door opdrachtgever op enige wijze wordt bevestigd, dan wel op het moment dat opdrachtnemer met instemming van opdrachtgever aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.

Artikel 4 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

4.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Opdrachtgever is ook bij afwijking van de opgegeven leveringstermijn verplicht de zaken en diensten af te nemen en te betalen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Overschrijding van deze termijnen verplicht Opdrachtnemer niet tot enige schadevergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Opdrachtnemer.

4.3 Voordat Opdrachtnemer een website openbaar maakt of verveelvoudigd wordt de Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld de gebouwde website te beoordelen en volgen er twee (2) correctierondes, alvorens het werk definitief wordt opgeleverd. Hierna brengt Opdrachtnemer geen wijzigingen meer aan in het werk, tenzij deze van ondergeschikt belang zijn. Indien Opdrachtgever meer correctieronden wenst dan berekent Opdrachtnemer hiervoor haar gebruikelijke uurtarief bovenop het oorspronkelijk afgesproken bedrag/ aantal gemaakte uren.

4.4. Indien het overleg met Opdrachtgever in de eerste correctieronde onevenredig veel tijd in beslag neemt kan Opdrachtnemer extra kosten hiervoor in rekening brengen.

4.5 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.6 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.7 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.9 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

4.10 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.11 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

4.12 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.13 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

4.14 Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4.15 Indien de opdrachtgever een factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden voor de Opdrachtgever op te schorten tot het moment van betaling van de openstaande factuur. Dit geldt ook voor andere opdrachten van de Opdrachtgever dan de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

4.16 Opdrachtnemer kondigt in november wijzigingen in tarief voor het volgende jaar aan bij afnemers van service- en onderhoudscontracten.

4.17 Voor nieuwe opdrachten kan niet automatisch een beroep worden gedaan op eerdere aanbiedingen, offertes, prijzen, etc.

4.18 Een Onderhoudscontract wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na het eerste jaar geldt een opzegtermijn van 1 maand. Deze opzegtermijn gaat, op moment dat Opdrachtnemer de opzegging heeft ontvangen, in op de 1e van de maand volgend op de datum van opzegging.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

5.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.4 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

5.8 Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor Opdrachtgever in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten, waaronder afgifte van de inloggegevens van de website, totdat alle openstaande facturen door Opdrachtgever voldaan zijn.

5.9 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5.10 Indien Opdrachtgever een overeenkomst tussentijds beëindigd of een geplaatste bevestigde offerte geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die zijn uitgevoerd, vermeerdert met eventuele extra gemaakte kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.11 Wanneer een overeenkomst tussentijds is beëindigd zullen, indien Opdrachtgever aan alle betalingscondities heeft voldaan, de mogelijk tot op dat moment uitgevoerde werkzaamheden aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, tenzij Opdrachtnemer goede reden heeft om hiervan af te zien.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.  Ziekte, overlijden, werkstakingen of opzegging van aan Opdrachtnemer verbonden personen of van ingeschakelde derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

6.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6.4 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Betaling en incassokosten

7.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in Euro’s, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.

7.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

7.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.4 Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare factu(u)r(en) die het langst openstaan(t) en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.5 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.6 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen, als in dit artikel bepaald, het factuurbedrag heeft voldaan, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van verzuim komen, naast betaling van het factuurbedrag, alle kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – en de kosten voor incasso, voor rekening van opdrachtgever. Tevens is opdrachtgever een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, welke wordt berekend over het opeisbare bedrag vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.  De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het niet betaalde gedeelte van de declaratiebedragen. Indien de kosten hoger zijn dan 15% worden de werkelijke kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 9 Klachten

9.1. Klachten met betrekking tot het factuurbedrag of de uitgevoerde werkzaamheden dienen op straffe van verval schriftelijk binnen 14 dagen na de factuurdatum respectievelijk het uitvoeren van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking, heeft ingediend te worden. Na het verstrijken deze termijnen wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de verrichte werkzaamheden en/of de facturen.

9.2. Klachten, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting niet op.

9.3. Opdrachtnemer streeft ernaar een klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen. In geval van een gegronde klacht heeft Opdrachtnemer de keuze tussen a) het verminderen van het in rekening gebrachte bedrag of b) het kosteloos verbeteren of het opnieuw uitvoeren van (het gedeelte) van de afgekeurde werkzaamheden of c) het (deels) niet meer uitvoeren van de opdracht waarbij naar evenredigheid een gedeelte van de eventueel reeds betaalde factuur wordt gerestitueerd. Wanneer het alsnog verrichten van de opdracht onmogelijk is of niet zinvol zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt blijven conform artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2 Opdrachtnemer zal haar diensten en opdrachten naar beste kunnen, inzicht en vermogen uitvoeren. Overeenkomsten zijn echter te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.

10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.4 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.5 Onder meer is aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uitgesloten voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, vertragingsschade, schade wegens overschrijding van de leveringstermijn, schade door gewijzigde omstandigheden, schade door verlies of verminking van data, gegevens, software, programmatuur e.d. tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove schuld van de zijde van Opdrachtnemer en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen verwijt treft.

10.6 Voorwaarde voor het eventueel ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever na de ontdekking of het hadden behoren te ontdekken van enige schade, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan Opdrachtnemer, doch uiterlijk binnen 2 weken.

10.7 Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

10.8 Opdrachtgever is verplicht zijn/haar schade zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

10.9 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor fouten in gepubliceerde of verveelvoudigde websites, ontwerpen en/of teksten, indien Opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven en deze fouten in de website, ontwerp of tekst wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien, tegen het advies van Opdrachtgever in, Opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

10.11 Na de uitvoering van de overeenkomst is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de website van opdrachtgever in de ruimste zin des woords, tenzij Opdrachtnemer een onderhoudsovereenkomst met opdrachtgever heeft afgesloten. In dat geval is Opdrachtnemer alleen aansprakelijk voor de in die overeenkomst vermelde onderhoudswerkzaamheden, behoudens de beperkingen tot aansprakelijkheid conform deze algemene voorwaarden.

10.12 Opdrachtgever zorgt ervoor, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën, bestanden e.d. van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien opdrachtgever dit nalaat kan Opdrachtnemer nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën, bestanden e.d. niet was opgetreden.

10.13. Informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. welke door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld dienen vrij te zijn van virussen, wormen, defecten etc. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade wordt door opdrachtgever aan Opdrachtnemer vergoed.

10.14 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.15 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.16 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, verjaart iedere vordering tot schadevergoeding door verloop van één jaar nadat de overeenkomst is uitgevoerd.

10.17 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 11 Vrijwaring

11.1 Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist zal Opdrachtnemer derden inschakelen en zal, waar mogelijk dit geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of nalatigheid van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

11.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de Opdrachtgever willen beperken, gaat Opdrachtnemer er vanuit en bevestigt zij zo nodig bij dezen dat alle haar gegeven opdrachten van de Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

11.3. Opdrachtgever verzekert Opdrachtnemer dat het aangeleverde al dan niet digitale materiaal e.d. legaal en in eigendom van Opdrachtgever is. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer bij dezen uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot het recht van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens.

11.4 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de naam van Opdrachtgever en uitgevoerd werk voor haar eigen bevordering te gebruiken, daaronder het opnemen van een verwijzing op de website van Opdrachtnemer, waarbij opneming altijd zal geschieden in overleg met Opdrachtgever.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13.4 Indien Opdrachtnemer haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke (proces) kosten te vergoeden, indien opdrachtgever (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

14.1 Van toepassing is steeds de laatste versie die op de website van buro-else.nl staat.

14.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

DOWNLOAD HIER DE  ALGEMENE VOORWAARDEN Buro ELSE.